page_banner

Müşderilere elmydama professional bir nokatly gymmatly hyzmatlary beriň

Çalt eltip bermek / OEM ODM özleşdirmek / Önümiň tehniki goldawy / Satuwdan soň hyzmat / üpjün etmek
Önümleriň suraty we Vedio / Senagat maglumatlary paýlaşmak

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Gündiz içerde we açyk howada gowy işleýärmi?

Proýektorlar diňe garaňky ýerlerde gowy işleýärler.Ulanylan bolsagündizine ýa-da açyk howada, täsiri beýle gowy bolmaz.

150 lýumen ansi 950 lýuma deňmi?

Lýumen we Ansi lýumen üçin öwrüliş formulasy ýok.Ansi lumen adaty halkara birlikdir.

Iň pes sargyt mukdary näçe?

MOQ-ymyz birmeňzeş däl, dürli zatlara esaslanýar.OEM we ODM bolsa MOQ 500pc.Adaty proýektorlarymyz üçin kiçi sargytlar hem kabul edilýär, ýöne birlik bahasy lomaý bahadan tapawutlanýar.

Mugt nusga hödürläp bilersiňizmi?

Mugt nusga hödürläp bilmeris, ýöne nusga bahasyny indiki köpçülikleýin sargytdan (500pc) yzyna gaýtaryp bileris.

Amazon ot taýagy bilen işlärmi?

Amazon ot taýagy bilen işläp biler.

Näme üçin kontrast gatnaşygyňyz 1500: 1, beýlekiler 15000: 1 bolup biler?

Maglumatlar awtomatiki maglumatlar diýip ýazdyk, ýöne käbir zawodlar müşderini özüne çekmek üçin has ýokary ýazarlar

Ulgamyňyz Andriod6.0, Andriod9.0 barmy?

Aslynda android6.0 we android 9.0 funksiýalary birmeňzeş, proýektoryňky ýaly, android 6.0 9.0-den has durnukly bolar, şonuň üçin önümçilik ulgamy aňsat täzelemäge het edip bilmeýär.

Proýektor ekrany bilen gelýärmi?Hawa bolsa, ekran näçe uly?Ekranyň suraty barmy?

Adaty toplum üçin proýektor ekrany bilen gelmäň, ýöne zerur bolsa, size hödürläp bileris, müşderä hödürleýän yzygiderli 84-200inç.Pls ekranyň has jikme-jikliklerini barlaň, bu adaty proýektor, bizde-de ýagtylyga garşy proýektor ekrany bar.

Ulanyjylaryň enjamlary ulanmagyny goramak üçin howpsuzlyk protokoly barmy (esasanam kiberhowpsuzlyk howplary)?

Howpsuzlyk howplarynyň gerimi has giňdir.Ilki bilen toruň howpsuzlygyna abanýan howp gaty ýokary.Bazardaky programmalar, adatça bazar barlaglary tarapyndan ulanylýar, howpsuzlyk şahadatnamasyna laýyk gelýär.Müşderileriň özleri tarapyndan haýbat atýan programmalary ulanmak ýa-da islendik zyýanly amallar howpsuzlyk goragyna goşulmaýar.

Sazlamalary dolandyrmak we dolandyrmak üçin jübi telefonyna göçürip alyp bolýan programma barmy?

Bularyň ikisinde-de sazlamany dolandyrmak üçin APP ýok.Emma Eshare programma üpjünçiligi arkaly proýektory dolandyrmak üçin telefony birikdirip bilersiňiz.

Bu model üçin enjam batareýada näçe wagt işledip biler?

Mysal üçin, D042 iki bölek 3500 mAh litiý batareýalary bilen üpjün edilendir, jemi 7000 mAh.Doly zarýad 2 sagat işläp bilýän bolsa.