page_banner

Gowy maşgala akylly proýektory nädip saýlamaly

Öý güýmenje oýunlarynyň kämilleşdirilmegi bilen, akylly proýeksiýa bazary partlaýjy döwri başdan geçirdi we köp ulanyjy proýeksiýa önümleri ýaly täze görnüşler bilen gyzyklandy.Onda, proýektorlary nädip saýlamaly?

img (1)

Reserli çözgüt

Haýsy sanly önüme garamazdan, çözgüt hemmeler üçin alada döredýär.Umumy kararlar we wekilçilik usullary aşakdakylar:

SVGA: 800x600 tygşytly proýektoryň umumy çözgüdi

XGA: Esasy işewürlik we bilim proýektorlary tarapyndan kabul edilen 1024x768 karar

SXGA +: 1400x1050 çözgüdi, suratlar ýaly ýokary derejeli professional programmalar üçin ýokary derejeli proýektorlar tarapyndan kabul edildi

480p: 852x480 pes derejeli öý proýektorlary tarapyndan ulanylýan çözgüt

720p: 1280x720 ýa-da orta aralykdaky öý proýektorlary tarapyndan ulanylýan 1280x768 durulyk

1080p: 1920x1080 ýa-da 1920x1200 ýokary derejeli öý proýektorlary tarapyndan kabul edilen.

img (2)
img (3)

Hyzmat durmuşy

Islendik sanly önümiň hyzmat möhleti bar.Gymmat bahadan satyn alnan sanly enjamlar çydamly bolmaly.Proýektor üçin iň uly ýitgi derejesi içerki lampa.Umumy proýektoryň ömri takmynan dört ýyl, oturdylan lampany köplenç iki ýylda çalyşmaly.Çalyşandan soňam öňki effekt gazanylmaz.Şonuň üçin proýektory satyn alanyňyzda, çydamly we arassa LED ýagtylyk proýeksiýasyna ileri tutmak maslahat berilýär.

Ightagtylyk

Proýektoryň ýagtylygy, proýektory ýatlanda agzalmaly düşünje.Lýumen ýagtylygy suratlandyrýan birlikdir.Örän ýönekeý bir meňzeşlik: Günüň dowamynda wideo göreniňizde kölegeleri görüp biljekdigiňizi ýa-da ak ýagtylygyň buludyny görüp biljekdigiňizi kesgitleýär.

Lumen 500-i diňe garaňkylykda görüp bolýar.Lýumens 1000-2000 aralygynda bolup, gündizine perdeler çyzylýar, güýçli yşyklandyryjy ýok we oňa täsirli seredip bolýar.Lýumenler 2000-3000-den ýokary bolsa, esasan ýeterlik derejede ýagty bolýar we esasan tomaşa effektine täsir edýän beýleki gymmatlyklardyr.Bedatylýan otagda ulanmak üçin 2000 lýumen proýektor, ýaşaýyş otagy ýaly uly ýerlerde ulanmak üçin 2000 lýumen proýektor saýlamak maslahat berilýär.

img (4)
img (5)

Ses we sowadyş

Qualityokary hilli proýektorlar köplenç ajaýyp ýylylygy bölmek funksiýalaryna eýe, pes proýektorlar bilen markaly proýektorlaryň arasyndaky iň uly tapawut, ýylylygyň ýaýramagy we ses.Ajaýyp ýylylygy bölüp çykarmak funksiýasyna eýe bolan proýektorlar köplenç gaty pes ses ulanýarlar we sesiň derejesi ulanyjynyň görmek tejribesi üçin gaty möhümdir.Esasy ses ≤40DB eýýäm gaty gowy we birneme asuda tomaşa gurşawyny üpjün edip biler.


Iş wagty: 10-2022-nji mart