page_banner

DLP bilen LCD arasyndaky tapawut

LCD (suwuk kristal displeý, suwuk kristal displeý) proýektorynda wideo signalynyň gyzyl, ýaşyl we gök bölekleri bolan üç sany garaşsyz LCD aýna paneli bar.Her LCD panelde onlarça müň (ýa-da millionlarça) suwuk kristal bar, olar ýagtylygyň geçmegine ýol açmak üçin dürli ýerlerde açylmagyna, ýapylmagyna ýa-da bölekleýin ýapylmagyna düzülip bilner.Her aýratyn suwuk kristal, bir piksel ("surat elementi") aňladýan ýapyk ýa-da ýapyk ýaly hereket edýär.Gyzyl, ýaşyl we gök reňkler dürli LCD panellerden geçende, pikseliň her reňkiniň näçeräk zerurdygyna baglylykda suwuk kristal derrew açylýar we ýapylýar.Bu özüňi alyp barşyň ýagtylygy modullaşdyrýar, netijede ekrana şekillendirilýär.

DLP (Sanly ýagtylygy gaýtadan işlemek), Texas Instruments tarapyndan işlenip düzülen tehnologiýa.Işleýiş ýörelgesi LCD-den gaty tapawutlanýar.Lightagtylygyň geçmegine mümkinçilik berýän aýna panellerden tapawutlylykda, DLP çipi on müňlerçe (hatda millionlarça) mikro linzalardan ybarat şöhlelendiriji ýüz.Her mikro linzada bir piksel bar.

DLP proýektorynda, proýektor lampasyndan çykýan yşyk DLP çipiniň ýüzüne gönükdirilýär we obýektiw piksel açmak üçin obýektiw ýoluna ýagtylygy görkezmek ýa-da çyrany goýmak arkaly eňňidini yza we yza üýtgedýär. pikseli öçürmek üçin obýektiw ýolunda.

1
  DLP LCD
DLP tehnologiýasy we LCD tehnologiýasy bilen deňeşdirme Doly sanly proýeksiýa görkeziş tehnologiýasy Suwuk kristal proýeksiýa görkeziş tehnologiýasy
Esasy tehnologiýa Digitalhli sanly DDR DMD çipi LCD panel
Surat almagyň ýörelgesi Proýeksiýa ýörelgesi, ýokary tizlikli aýlanýan gyzyl-gök-ýaşyl tigiriň üsti bilen ýagtylygy, soňra bolsa şöhlelendirmek we şekillendirmek üçin DLP çipine gönükdirmekdir. Optiki proýeksiýa gyzyl, ýaşyl we gök esasy reňk süzgüçlerinden geçenden soň, üç sany esasy reňk üç sany LCD paneli arkaly birleşdirilen proýeksiýa şekilini emele getirýär.
Aýdyňlyk Piksel boşlugy kiçi, surat düşnükli we çyrpylma ýok. Uly piksel boşlugy, mozaika hadysasy, sähelçe ýalpyldawuk.
Ightagtylyk Beýik General
Kontrast Lightagtylygy doldurmagyň mukdary 90% -e ýetende, ýagtylygyň umumy netijeliligi 60% -den ýokarydyr. Lightagtylygy doldurmagyň iň ýokary derejesi takmynan 70%, ýagtylygyň umumy netijeliligi 30% -den ýokary.
Reňk köpeltmek Highokary (Sanly şekillendiriş prinsipi) umumy (sanly-analog öwrülişi bilen çäklendirilen)
Çal reňk Highokary (1024 dereje / 10bit) Dereje ýeterlik derejede baý däl
Reňk birmeňzeşligi 90% -den uly (reňkiň yzygiderli bolmagy üçin gamut kompensasiýa zynjyry). LCD paneliň ýaşy bilen gitdigiçe çynlakaý hromatiki aberasiýa sebäp boljak reňkli gamut öwezini dolmak zynjyry ýok.
Ightagtylygyň birmeňzeşligi 95% -den uly (sanly birmeňzeş geçiş kompensasiýa zynjyry ekranyň öňündäki ýagtylygy has birmeňzeş edýär). Kompensasiýa zynjyry bolmazdan, "gün täsiri" bolýar.
Çykyş DLP çipi daşky gurşawa az täsir etmeýän we hyzmat ediş möhleti 20 ýyldan gowrak we ygtybarlylygy bilen möhürlenen paketde möhürlenendir. LCD suwuk kristal materiallar daşky gurşawa uly täsir edýär we durnuksyz.
Çyra durmuşy “Philips” -iň asyl UHP uzak ömri çyrasyny, uzak ömri ulanyň, DLP adatça uzak möhletli displeý üçin amatlydyr. Çyranyň ömri gysga, LCD uzak möhletli işlemek üçin amatly däl.
Hyzmat ömri DLP çipleriniň ömri 100,000 sagatdan gowrak. LCD paneliniň ömri takmynan 20,000 sagat.
Daşarky yşykdan päsgelçilik derejesi DLP tehnologiýasy integrirlenen guty gurluşy, daşarky ýagtylyk päsgelçiliksiz. DLP tehnologiýasy integrirlenen guty gurluşy, daşarky ýagtylyk päsgelçiliksiz.

Iş wagty: 10-2022-nji mart