page_banner

LCD proýektorynyň aýratynlygy näme

Ilki bilen, suratyň reňki taýdan esasy LCD proýektorlary gyzyl, ýaşyl we gök üç esasy reňk üçin garaşsyz LCD panelleri ulanyp, üç çipli.Şeýlelik bilen, her reňk kanalynyň ýagtylygy we kontrastyny ​​aýratyn sazlap bolýar, proýeksiýa effekti gaty gowy we ýokary wepaly reňkler bolýar.Şol bir derejeli DLP proýektorlarynda DLP-iň diňe bir bölegi ulanylyp bilner, bu esasan reňk tigiriniň fiziki aýratynlyklary we lampanyň reňk temperaturasy bilen kesgitlenýär.Düzedip boljak zat ýok, diňe has dogry reňk alyp bolýar.Şeýle-de bolsa, şol bir bahadaky LCD proýektorlary bilen deňeşdirilende, surat meýdanynyň gyralarynda açyk reňkleriň ýetmezçiligi bar.

img (1)

LCD-iň ikinji artykmaçlygy, onuň ýokary ýagtylyk netijeliligi.LCD proýektorlary, şol bir wattlyk ýagtylyk çeşmesi bolan DLP proýektorlaryndan has ýokary ANSI lýumen ýagtylyk çykaryjy.Brightagtylyk bäsleşiginde LCD-iň artykmaçlygy bar.7 kg agyr agramly proýektorlaryň arasynda 3000 ANSI lýumeninden ýokary ýagtylygy gazanyp bilýänler LCD proýektorlarydyr.
LCD-iň kemçilikleri:

LCD proýektorlarynyň aç-açan ýetmezçiligi, gara derejäniň öndürijiliginiň gaty pes bolmagy we kontrastyň gaty ýokary däldigi.LCD proýektor tarapyndan görkezilen gara elmydama çal reňkde bolýar we kölegeler garaňky we jikme-jikliksiz görünýär.Bu film ýaly wideolary oýnamak üçin gaty ýaramly we tekst üçin DLP proýektorlaryndan kän bir tapawudy ýok.

img (2)

Ikinji kemçilik, piksel gurluşyny LCD proýektory tarapyndan öndürilen suratda görmek bolýar we tomaşaçylar suraty penjire penjiresinden synlaýan ýaly.SVGA (800 × 600) formatdaky LCD proýektorlary, has ýokary ölçegli önüm ulanylmasa, ekranyň şekiliniň ululygyna garamazdan piksel toruny anyk görüp biler.

Indi LCD, XGA formatdaky LCD paneliniň geçiriş netijeliligini ýokarlandyryp, piksel toruny ýumşadyp, piksel toruny gowy we düşnüksiz edip biljek mikro linzalar massiwini (MLA) ulanyp başlady we bu hiç hili täsir etmez. şekiliň ýitiligi.LCD piksel gurluşyny DLP proýektory bilen deňeşdirip boljakdygyny duýup biler, ýöne henizem azajyk boşluk bar.


Iş wagty: 10-2022-nji mart