page_banner

Şahadatnamamyz

Şahadatnamamyz

1

Hil barlagy:“Xnewfun Technology” ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Önümçilik döwründe öz-özüňi barlamak, özara barlamak, ýörite gözden geçirmek ýaly gowy iş edýär we önümiň hiliniň yzarlanmagyny üpjün etmek üçin degişli hil ýazgylaryny ýöredýär.

Amallary dolandyrmak:Girýän we gidýän amallary anyk hasaba almak bilen ulgamyň dolandyrylyşyny tutuş prosesde ulanýar.Önümçiligiň her bölüminiň mukdary aýdyň ýazylýar, hasabat doly we önümçilik prosesiniň mukdary, ýagdaýy we tamamlanmagy islendik wagt düşünilip bilner.

Toparyň güýji:“Xnewfun Technology” 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan proýektorlary öndürmekde ýöriteleşýär.Birnäçe ýyllap işlemekden we işlemekden soň, işgärleri we ýolbaşçylary başdan geçirdi we amal çykdajylaryny azaltmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we önümiň hilini üpjün etmek üçin doly önümçilik, satuw we hil dolandyryş ulgamyny döretdi.

Dolandyryş netijeliligi:Kompaniýa köp ugurly işçileri ösdürip ýetişdirmäge, geçiriş wagtyny ep-esli gysgaltmaga we önümçilik kuwwatyny we eltilmegini üpjün etmäge ünsi jemleýär.Önümçiligiň netijeliligini we hilini üpjün etmek üçin iş wagtynda 4M1E-ni doly çözmeli we utgaşdyrmalydyrys.Meseläni çözmek üçin PDCA sikliniň iş usulyny jemläň we gowulandyryň.