page_banner

Biziň jogapkärçiligimiz

Häzirki wagtda "korporatiw jemgyýetçilik jogapkärçiligi" dünýäniň iň yssy dodaklarydyr.2007-nji ýylda kompaniýa döredileninden bäri, Xnewfun üçin adamlar we daşky gurşaw jogapkärçiligi iň möhüm rol oýnady, bu kompaniýamyzy esaslandyryjy üçin hemişe uly alada bolupdy.

Işgärler üçin jogapkärçiligimiz

Ygtybarly işler / Ömürboýy okuw / Maşgala we kär / Sagdyn we pensiýa çykýança laýyk.“Xnewfun” -da adamlara aýratyn ähmiýet berýäris.Işgärlerimiz bizi güýçli bir kompaniýa öwürýär, biri-birimize hormat goýýarys, minnetdarlyk we sabyr edýäris.Aýry-aýry müşderilerimiziň ünsi we kompaniýamyzyň ösüşi diňe şu esasda mümkin bolýar.

People vs covid. Young business manager and team of responsible employees care about clients and coworkers wearing protective face masks in office due to the current epidemiological situation
veer-123270580

Daşky gurşawa jogapkärçiligimiz

Energiýany tygşytlaýan önümler / Daşky gurşaw gaplaýyş materiallary / Netijeli transport, US üçin tebigy ýaşaýyş şertlerini mümkin boldugyça goraň.Bu ýerde önümlerimiz we önümçiligimizde daşky gurşawa goşant goşmak isleýäris, ofis we ýaşaýyş jaýlarynyň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin matalarymyzy has köp adam ulanar. Geliň söýgi tebigaty;geliň gün şöhlesinden lezzet alalyň.

Haýyr-sahawat

Xnewfun jemgyýetçilik aladalary üçin hemişe umumy jogapkärçiligi öz üstüne alýar.Meýletinçiler tarapyndan täze täç epidemiýasynyň öňüni almaga we oňa gözegçilik etmäge gatnaşýarys.Jemgyýetiň ösmegi we kompaniýanyň özi üçin sosial meselelere has köp üns bermeli we sosial jogapkärçilikleri çekmeli.

veer-161469866