page_banner

Müşderilere elmydama professional bir nokatly gymmatly hyzmatlary beriň

Çalt eltip bermek / OEM ODM özleşdirmek / Önümiň tehniki goldawy / Satuwdan soň hyzmat / üpjün etmek
Önümleriň suraty we Vedio / Senagat maglumatlary paýlaşmak

OEM & ODM Custom Service

Göçme proýektor öndürijisinde 15 ýyldan gowrak OEM / ODM tejribesi.

Onew & ODM zakazyny Xnewfun proýektoryna nädip ýerleşdirmeli?

074403fd

ID dizaýnyny üpjün ediň

f8234cf4

3D modellemek

92636860

Mysal üçin hakyky galyp açyň

67264cf4

Müşderi nusgasyny tassyklaň

c59688cf

Nusgany üýtgediň

22488887

Synag synagy

cb255773

Köpçülikleýin önümçilik

Enjamlary we programma üpjünçiligini özleşdirmegi goldap bileris

PCBA Düzelt

Bu enjam enjamlaşdyrylan, şonuň üçin dizaýnerimiz islegiňize görä dizaýn edip biler, mysal üçin, çipset we rezolýusiýa we proýektoryň ululygy, ähli jikme-jiklikler, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.

Case reňki we Outlook dizaýny

Käbir müşderi dürli dünýägaraýyş reňkini isleýänligi sebäpli, bize diňe panton reňkini ýa-da reňk nusgasyny beriň, dünýägaraýyş ulanyjylar üçin ilkinji surat bolany üçin, biz siziň üçin ýasap bileris.

Proýektory özleşdiriň

Logotip bazara çykarmak üçin iň möhümdir, şonuň üçin müşderilerimiziň hemmesi diýen ýaly enjamlarda logotip çap eder.

Gaplamak we esbaplar

Enjamlarda çap nyşany bilen birmeňzeş gaplamak, bazara çykarmagyň usulydyr.

Ulanyjy gollanmasyny düzüň

Bu aýratynlaşdyrylan jikme-jikliklere degişlidir we logotip çap etmek we ýöriteleşdirilen paketler bilen bilelikde düzülen seriýalara degişlidir.

2ee834a3340a44b29b71c7a1d15e1eb

Boot LOGO

Her gezek bagyşlananlary açanyňyzda, logotipi görüp bilersiňiz, bu ýerli bazarda logotipi mahabatlandyrmagyň gowy usulydyr

Animasiýa güýji

Enjamlary açanyňyzda animasiýa nyşany, ony görüp bilersiňiz, logotipi ýatda saklamak adamlara çuňňur täsir galdyryp biler

Programmalary öňünden guruň

Her ýurt, adaty APP ulanýan adamlar başga, şonuň üçin müşderileriň islegine görä programmalary öňünden gurup bileris.

UI Launcher Customize

Netijeli UI-de logotip ýok, şonuň üçin UI özleşdirildi, programmalary sazlap we logotip goýup bilersiňiz.

OTA täzelenmesi we ş.m.

Enjamlarymyzy satyn alanyňyzdan soň.Täzelenen programmalary saklamak üçin OTA hyzmatyny berip bileris, şonda programmalary rahat görüp bilersiňiz.